KBT – kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi, KBT, utgår från att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra.

Arbetssättet är strukturerat och inriktar sig på att finna lösningar på problem här och nu. De terapeutiska former som används vid behandling kan vara såväl verbala och insiktsbefrämjande som beteendeinriktade.

Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i nyckelsituationer kan mindre fungerande tanke- och handlingsmönster omprövas och alternativa förhållningssätt formuleras. Hemuppgifter ingår som en del av behandlingen. Det kan vara uppgifter att i det vardagliga livet pröva andra, mer funktionella beteenden, nya idéer eller andra sätt att lösa problem.

Tillsammans med psykoterapeuten formulerar du kort- och långsiktiga mål för behandlingen. Tonvikten i behandlingsmetoden ligger även fortsättningsvis på samspelet mellan dig och din omgivning, dina problem och upplevelser.

Behandlingsmetoderna är bl.a. effektiva vid av fobier, panikångest, depressioner, stresshantering, ätstörningar, tinnitus, smärta, beroendeproblematik, PTST eller bättre självförtroende.

Terapisamtalen har fasta former. I de inledande samtalen får du information hur terapin kommer att gå till. Sedan diskuterar vi dina problem. Vi går tillsammans igenom upplägget av behandlingen, hur ofta vi ska träffas och under hur lång tid.

Terapisamtal är cirka 45 min.


Några röster från peronser som
genomgått (KBT) Kognitiv beteendeterapi

– Har lärt mig vad som är mitt ansvar och andras och
att jag kan bestämma hur jag tänker.

– Strukturen, att tänka klart samt värdera och prioritera.

– Lärde mig mycket om mig själv och hur jag kan motverka
destruktiva tankar och beteenden

– Lärde mig ta reda på fakta innan jag börjar oroa mig.
– Att sätta mig utanför mig själv och ge mig instruktioner
hur jag skulle göra med tidigare invanda ´tokiga´ måsten.

– Att jag började ifrågasätta det riktiga i mina negativa tankar och
att jag inser när min kropp är spänd och när den är avslappnad.

– Andningsövningar, fokusera på andra saker, ändra mina tankegångar

– Avslappning, kunna tänka på annat sätt och inte ställa så höga
krav på mig själv.

– Fått verktyg att använda så att jag kan fortsätta förbättra min

stressituation på egen hand.

– Konkreta metoder för att hantera mig själv och min omgivning

– Att få göra övningar och börja tänka om.

– Lärde mig hantera situationer ur ett annat perspektiv.och där
var hemläxorna mycket bra.

– Förstå samband, lära mig handskas med svåra situationer

– Att bli mera oberoende av andras tyckande., bryta mönster
– använda nya strategier Lärde mig känna igen stressande
situationer samt hur jag skall hantera dessa.


KBT som behandlingsform rekommenderas av:

Läkemedelsverket

Statens beredning för medicinsk utvärdering

Svenska Psykiatriska Föreningen